Training and Simulation

Các khoá đào tạo mô phỏng được sử dụng như một ung cụ để dạy học viên về các kỹ năng cần thiết trong thế giới thực.chúng tôi có khả năng cung cấp cho khách hàng của mình các hệ thống mô phỏng được phát triển cao, có thể áp dụng cho toàn bộ các hệ thống vũ khí. bao gồm thực hành diễn tập cơ bản, các cấp độ hoạt động và chiến thuật và cả một hệ thống đào tạo bắn súng thiện xạ dành cho súng trường.